Ichtyofauna Sulawesi ještě není úplně prozkoumaná a je to závod s časem, než tolik zatím neznámých, jedinečných druhů může zmizet z naší planety kvůli masivnímu vlivu lidské činnosti na prostředí.

Hans-Georg Evers, expert Sulawesi Keepers

Co ohrožuje jezera Malili​

Jezera Malili čelí několika hrozbám; největším problémem je zřejmě dnes už široce rozšířená invazní cichlida Flowerhorn. Ta má přímý vliv na pokles početnosti krevet a plžů, nejmenší druhy úplně mizí zároveň s tím, jak se tato nepůvodní ryba šíří. Flowerhorn se nejdříve objevil v jezeře Matano, ale teď postupuje řekami i do dalších jezer. Tato ryba se živí dravě a obáváme se, že maličtí plži endemického rodu Sulawesidrobia už mohou být v tuto chvíli vyhubení. A nejen oni.

Dalším velkým problémem je fragmentace biotopů – několik přehrad a plavebních komor na odtoku z jezera Towuti nyní odděluje subpopulace ryb, které ztratily kontakt. Tyto stavby také ovlivňují přirozené kolísání vodní hladiny. Těžba niklu má dopad na kvalitu vody, ale konkrétní rozsah není znám. Odlesňování a další rozvoj v okolí jezer vede ke zvýšenému zákalu a ukládání sedimentů, což způsobuje vážné poškozování biotopů – ztrátu pevných povrchů a úbytek vodních rostlin.

Řasové porosty se rozšiřují i do oblastí, kde dříve vůbec nebyly. To může být způsobeno tím, že Flowerhorn likviduje krevety spásající řasy, nebo zvýšeným množstvím živin ve vodě (eutrofizací). Neznáme přesná fakta o všech aspektech této situace, ale víme, že věci se velmi rychle ubírají špatným směrem!

Co ohrožuje jezero Poso

Největší událostí regionu kolem jezera Poso je probíhající výstavba vodní elektrárny s obří hrází, která ovlivní vodní život a ještě více živobytí asi 200 000 obyvatel, kteří žijí na březích jezera. Místní komunity proti této zpola dokončené stavbě protestují. Kromě toho se jezero potýká se zhoršenou kvalitou vody, zvýšeným ukládáním sedimentů a s nepůvodními druhy ryb (zatím jich bylo potvrzeno nejméně 17: Oreochromis cf. mossambicus, Channa striata, Clarias sp., ale také oblíbené akvarijní ryby jako Poecilia reticulata, Maylandia estherae, Melanochromis auratus, Colossoma macropomum).

Ostatní jezera a řeky

Sladkovodní život na Sulawesi není omezený jen na tyto dva starobylé jezerní systémy. I další jezera a řeky čelí vážným hrozbám, které souvísejí se vzrůstajícím tlakem lidské společnosti, jako jsou: vysychání, zhoršená kvalita vody, ztráta rozmanitosti prostředí, zvýšené znečištění a sedimentace a (už zase!) nepůvodní druhy. I tady žije spousta zajímavých endemických druhů ryb a bezobratlých, které jsou ohrožené vyhubením.

Jak můžeme s tím vším bojovat?

Naše strategie se soustředí na následující:

  • Chceme lidi vzdělávat o výjimečném bohatství vodní fauny těchto starobylých jezer a Sulawesi (potažmo Indonésie) vůbec. Zlepšení je sotva možné bez přímého zapojení místních komunit.
  • S nepůvodními druhy ryb, které se už v jezerech vyskytují, toho zmůžeme jen málo. Ale můžeme zabránit dalšímu vypouštění invazních druhů šířením povědomí o možných a často katastrofálních konfliktech mezi nepůvodními a původními druhy. Oslovovat chceme akvaristy, chovatele a farmáře, správce přírodních zdrojů, osoby s rozhodovací pravomocí a další zainteresované strany.
  • Musíme podporovat výzkum, který nám zase pomůže porozumět ekologii jezer a účinkům ohrožujících faktorů.
  • Jakmile identifikujeme opatření, která mohou omezit vliv invazních ryb a dalších negativních faktorů, budeme je v úzké spolupráci s místními úřady a komunitami aplikovat.
  • Rádi bychom vyzvali místní obyvatele, aby sledovali stav vodních biotopů. Rybáři, lovci krevet, studenti a milovníci přírody jsou neocenitelným zdrojem informací. V současné době neprobíhá pravidelný monitoring populací a problémů.
  • V neposlední řadě je třeba zodpovědně chovat druhy, které se vyskytují v akváriích. Naším cílem je vybudovat záchovné populace ex situ (v lidské péči) a pomáhat akvaristům a chovatelským zařízením k dlouhodobému udržení druhů.

Výzva k akci

Pomozte nám chránit tuto jedinečnou rozmanitost!