Zuid-Amerikaanse harnasmeervallen uit de familie Loricariidae behoort tot de zeer populaire siervissoorten. Bovendien zijn bepaalde taxa zeer succesvolle indringers die via menselijke activiteiten op nieuwe plaatsen buiten hun oorspronkelijk verspreidingsgebied zijn geïntroduceerd. Twee soorten, Pterygoplichthys disjunctivus en P. pardalis vestigden zichzelf in stand houdende populaties in de Indonesische natuur, met inbegrip van het eiland Sulawesi. Deze populaties zijn talrijk en domineren in sommige gebieden de inheemse ichthyofauna. Er zijn ook hybriden van beide soorten vastgesteld. Lokale vissers beschouwen deze vissen als een plaag omdat ze sleep- en werpnetten beschadigen door de scherpe harde vinstralen. Het lichaam van de meerval is bedekt met een stevig “harnas” van harde schubben, waardoor deze taxa “harnasmeervallen” worden genoemd. Om deze reden zijn deze meervallen niet populair voor menselijke consumptie en worden ze alleen deels gebruikt als voer voor huisdieren wanneer ze overbevolkt zijn in waterlichamen.

Zodra harnasmeervallen een nieuwe locatie binnendringen, een nieuwe populatie vestigen, zich vermenigvuldigen en zich in de omgeving verspreiden, is uitroeiing of doeltreffende bestrijding ervan meestal onmogelijk. De negatieve gevolgen voor de inheemse biota en het hele ecosysteem zijn bekend: concurrentie, verandering van de voedselketens, verhoogde troebeling door graafactiviteit en daarmee gepaard gaande oevererosie en verstoring van het foerageergedrag van grote waterzoogdieren zoals zeekoeien.

Een klimaatvergelijkingsanalyse werd uitgevoerd om potentieel bedreigde Indonesische regio’s te identificeren (Patoka et al. 2020). Uit een vergelijking van de temperatuur tussen het oorspronkelijke verspreidingsgebied en Indonesië bleek dat het grootste deel van Sumatra, Java, het zuidwesten van Kalimantan, het zuiden van Nieuw-Guinea en verschillende kleine eilanden en eilandjes zoals Lombok geschikt zijn voor de vestiging en verspreiding van P. pardalis, terwijl P.  disjunctivus riskant is voor het oosten van Java en het zuiden van Nieuw-Guinea. Wat Sulawesi betreft is P. pardalis een hoog risico die een bedreiging vormt voor de inheemse biota en die nieuwe populaties kan vestigen in de meeste zoetwaterlichamen, daarnaast werd voorspeld dat P.  disjunctivus zich in het zuidelijke deel van het eiland zou vestigen.

De bovengenoemde bevindingen komen overeen met de gegevens uit het veld. In heel Indonesië werden 18 populaties van beide genoemde soorten in het wild aangetroffen. In Sulawesi werd alleen P. pardalis waargenomen. Twee populaties van deze soort werden gevonden in zijrivieren van de Palu-rivier in de stad Biromaru en één populatie in het Buaya-meer. Deze meerval is zeer tolerant, in staat zich aan te passen aan verschillende omstandigheden en wordt algemeen beschouwd als een “taaie rakker” die ook een kortstondige uitdroging kan overleven. Bovendien is de overleving van de jongen groot dankzij de ouderlijke zorg. Ook al verbiedt de huidige Indonesische wetgeving nieuwe importen van harnasmeervallen is deze regelgeving niet doeltreffend en nieuwe introducties en verspreiding van de genoemde indringers is waarschijnlijk. In het geval van bovengenoemde meerpopulatie wordt verdere verspreiding naar de Bla-rivier en de Sidenreng- en Tempe-meren in het nabijgelegen gebied verwacht. Voorts is onopzettelijke ontsnapping uit aquacultuurvoorzieningen waarschijnlijk. Het komt aan op de eigen verantwoordelijkheid van elke kweker en producent om het risico van ontsnappingen en introducties te beperken, wat nauw samenhangt met een effectieve instandhouding van de ontzagwekkende en rijke Sulawesische zoetwaterbiota.

Dood exemplaar van Pterygoplichthys sp. in het Mahalona-meer, ontdekt tijdens een Sulawesi Keepers expeditie, september 2022. © Martin Hauskrecht

Reference: Patoka, J., Takdir, M., Yonvitner, Aryadi, H., Jerikho, R., Nilawati, J., Tantu, F. Y., Bohatá, L., Aulia, A., Kamal, M. M., Wardiatno, Y., Petrtýl, M. (2020) Two species of illegal South American sailfin catfish of the genus Pterygoplichthys well-established in Indonesia. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 421: 28. https://doi.org/10.1051/kmae/2020021

Jiří Patoka