Basisbepalingen

 1. Het doel van het programma en de prioriteit in de besluitvorming is het behoud op lange termijn van een gezonde, welvarende en voldoend grote verzekeringspopulatie van de gegeven soorten in aquaria, ongeacht waar deze aquaria zich bevinden en of ze eigendom zijn van een particuliere kweker of een instelling. Iedereen die deelneemt is het eens met dit doel en zal helpen het te bereiken.
 2. Het houden, vervoeren en hanteren van vissen zal altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in het betreffende land en met de richtlijnen voor de beste werkwijze voor elke soort uitgegeven door Sulawesi Keepers, volgens het beste geweten en vermogen van de kweker.

Lidmaatschap

 1. De basisvoorwaarde voor deelname aan het programma is de bereidheid om samen te werken, te communiceren en persoonlijk bij te dragen aan het behoud van bedreigde soorten in aquaria.
 2. Deelname aan het programma is gratis.
 3. Naast de aanmelding stuurt iedereen die geïnteresseerd is in deelname ook een bijlage met zijn/haar kweekervaring tot nu toe; kennis van de vereisten van de soorten waarin hij/zij geïnteresseerd is; en de aquaria die hij/zij beschikbaar heeft.
 4. Er is geen automatisch recht om deel te nemen aan het programma en vissen te verkrijgen door het sturen van een aanvraag met een bijlage; vooral als geen van de deelnemers de aanvrager kent of hem/haar niet kan aanbevelen. Het programma draait om samenwerking en communicatie, dus we zoeken samen naar manieren om vertrouwen op te bouwen.
 5. Deelnemers aan het programma krijgen toegang tot de contact- en soortendatabase en andere interne tools.
 6. De namen van de deelnemers aan het programma (zonder hun contactgegevens) worden gepubliceerd op de Sulawesi Keepers website en iedereen ontvangt een certificaat van deelname.
 7. De kweker rapporteert altijd het aantal van zijn/haar vissen tijdens de jaarwisseling; kondigt onmiddellijk zonder onnodige vertraging belangrijke veranderingen (verlies van een soort, verwerving van een nieuwe, overdracht tussen kwekers) en aanbod/vraag aan.
 8. Naast het delen van vissen wordt van alle deelnemers verwacht dat zij informatie over hun houderij (specifieke houdings-/kweekomstandigheden, eigen ervaring) delen, evenals relevante informatie die elders is gevonden, bijvoorbeeld uit wetenschappelijke publicaties of rechtstreeks uit Sulawesi.
 9. Het lidmaatschap kan worden beëindigd wegens grove schending van de beginselen van fatsoenlijk gedrag ten opzichte van andere deelnemers, niet-naleving van deze richtlijnen of onvoldoende communicatie.

Omgang met vissen

 1. De vissen zijn eigendom van de kweker en hij/zij heeft het volste recht om erover te beschikken, met inachtneming van de doelstellingen van het programma (zie punt 1).
 2. Als onderdeel van het programma worden vissen gratis ter beschikking gesteld in gevallen van: het accepteren van een nieuwe deelnemer; het opzetten van een nieuwe kweekgroep met een andere deelnemer; herstel van het kweken; uitwisseling van vissen om genetische variabiliteit te behouden en inteelt te voorkomen (het kweken van nauw verwante vissen).
 3. Als het doneren van vissen niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege institutionele regels, wordt er gekozen voor het in bewaring geven (kweeklening, waarbij alle gekweekte nakomelingen al eigendom zijn van de nieuwe kweker) of, in extreme gevallen, het verkopen voor een symbolische prijs.
 4. Alle verplaatsingen van vissen tussen deelnemers aan het programma en daarbuiten worden geregistreerd en voorzien van een certificaat, met als doel informatie over de herkomst van de vissen op te slaan en te delen. Dit register is toegankelijk voor alle deelnemers.
 5. Geen enkele deelnemer kan gedwongen worden om zijn overschotten herhaaldelijk gratis ter beschikking te stellen aan andere deelnemers aan het programma als dit de stabiliteit van de populatie en het bereiken van het hoofddoel in gevaar brengt (zie punt 1).
 6. De verkoop van overtollige nakomelingen is mogelijk als er geen plaats voor kan worden gevonden binnen het programma; het is noodzakelijk om de andere deelnemers vooraf te informeren over de voorgenomen verkoop. De winst blijft bij de kweker, tenzij hij/zij besluit de in situ activiteiten van Sulawesi Keepers te steunen met 10% van de winst (zie het zogenaamde gouden niveau).
 7. Bepalingen in punt 17 zijn ook van toepassing op donatie of ruil als vissen het programma verlaten.
 8. Het is niet de bedoeling om geselecteerde vissoorten in de exclusieve kring van deelnemers van het programma te houden, maar om het netwerk van kwekers uit te breiden die samenwerken en de missie van kweken voor soortbehoud vervullen, ongeacht commerciële belangen.

Beheer van het programma

 1. Het programma wordt beheerd door de Sulawesi Keepers organisatie, maar in zaken van deelname en beschikking over vissen kan beslissingsbevoegdheid worden toevertrouwd aan alle deelnemers aan dit programma of hun vertegenwoordigers – coördinatoren voor individuele soorten of groepen volgens de structuur die door de deelnemers zelf is bepaald. Sulawesi Keepers lost alle onduidelijkheden op en ziet toe op transparantie en het behalen van de programmadoelen.

Download:

Het contact e-mailadres van het Kweekprogramma voor soortbehoud van Sulawesi vissen is fish@sulawesikeepers.org.