Indonéský ostrov Sulawesi je velmi bohatý na endemickou sladkovodní faunu. Je součástí oblasti Wallacea, která je ohniskem biodiverzity mezi australským a asijským kontinentálním šelfem. Wallacea je oddělena od okolních ostrovů hlubokými průlivy, ale tato izolace neznamená, že by tu žilo málo druhů – právě naopak. Izolace Sulawesi a zejména jeho prastarých jezer má za následek velmi zajímavé druhové radiace. Zatímco akvaristé dobře znají úžasnou rozmanitost sulaweských krevet (Caridina spp.) a plžů (Tylomelania spp.), existuje také jedinečná a bohatá pestrost ryb.

Na Sulawesi žije asi 70 endemických druhů sladkovodních ryb. Většina z nich patří do těchto čeledí:

  • Telmatherinidae (gavúnečci)
  • Adrianichthyidae (medaky)
  • Zenarchopteridae (živorodé polozobánky)
  • Gobiidae (hlaváči)

Pojďme se krátce podívat na každou z těchto skupin z pohledu akvaristického nadšence nebo účastníka projektu záchranného chovu.

Telmatherina cf. bonti Nuha. © Hans-Georg Evers

Gavúnečci (Telmatherinidae)

17 endemických druhů na Sulawesi (celá čeleď je s jedinou výjimkou omezena na Sulawesi)

Stručný popis: Malé gavúnovité rybky s pohlavním dimorfismem a polychromatismem (stejný druh může mít různé barevné formy). Jejich anglické jméno „sailfin silversides“ je odvozeno od tvaru první hřbetní ploutve u některých druhů, která připomíná plachtu a může být barevná; celkový vzhled těchto ryb je ale stříbřitý se žlutou, modrou nebo černou u samců. Rychle se pohybující, aktivní, se zajímavými námluvami. Zahrnuje rody Telmatherina, Marosatherina, Paratherina, Tominanga.

Rozšíření: Pouze jeden druh žije v řekách na JZ Sulawesi (Marosatherina ladigesi), ostatní gavúnečci jsou endemičtí v jezerech Malili a navazujících řekách. Převážná většina je lakustrinní, tedy obývá jezera.

Druhy chované v akváriích: Marosatherina ladigesi (běžně), Telmatherina cf. bonti (velmi vzácně) – to je jediná říční Telmatherina s několika známými populacemi.

Hodnocení podle Červeného seznamu IUCN: kriticky ohrožený: Paratherina labiosa (endemit jezera Lontoa); ohrožené: Telmatherina bonti, T. wahjui; zranitelný: Marosatherina ladigesi; blízko ohrožení: Paratherina cyanea, P. wolterecki, P. striata, Telmatherina opudi, T. sarasinorum, T. obscura, T. celebensis, T. antoniae, T. abendanoni, T. prograntha, Tominanga aurea, T. sanguicauda; nedostatečná data: Telmatherina albolabiosa

Současný stav a hrozby: Z velké části neznámé. Systematika, taxonomie, evoluce a biologie této skupiny zůstávají stále nejasné a je zapotřebí dalších studií, které probíhají. Jezera Malili jsou vysoce ohrožena kvůli problémům s kvalitou vody a především kvůli neustálému šíření invazivních ryb, ale prakticky neexistují žádné ex situ záložní populace gavúnečků.

Poznámka Sulawesi Keepers: Pokračuje výzkum gavúnečků, který provádějí především Museum Koenig (LIB, Bonn, Německo) a univerzita v Antverpách (Belgie) společně s indonéskými výzkumnými partnery. Bylo by skvělé zjistit více o tom, jak tyto ryby žijí ve volné přírodě, a především zmapovat jejich rozšíření a stavy. Všechny ohrožené druhy by měly mít vytvořené ex situ záložní populace.

Oryzias woworae. © Hans-Georg Evers

Medaky (Adrianichthyidae)

ze Sulawesi je známo 23 druhů medak, 19 je endemických

Stručný popis: Většina druhů jsou malé, stříbřité rybky. Samci jsou někdy barevní a lze je poznat podle prodloužených paprsků ploutví. Jsou známy dvě reprodukční strategie: 1) tzv. „transfer brooders“ (můžeme je nazvat „odkládači“) odkládají své jikry na substrát, jako jsou rostliny; 2) u „pelvic brooders“ (to jsou „nosiči“) nosí samice snůšku, dokud se nevylíhnou.

Rozšíření: Říční druhy, nebo častěji endemité jezer Poso, Malili nebo jiných menších jezer.

Druhy chované v akváriích: Oryzias woworae (běžně; endemit ostrova Muna nedaleko pobřeží Sulawesi), O. asinua a O. wolasi (podobají se O. woworae, chovají se mnohem méně často), ostatní druhy jen vzácně: O. celebensis (není endemit Sulawesi, vyskytuje se i ve Východním Timoru), O. eversi, O. marmoratus, O. matanensis, O. nigrimas, O. sarasinorum; Adrianichthys poptae se chová pouze v Japonsku…

Hodnocení podle Červeného seznamu IUCN: kriticky ohrožené: Adrianichthys kruyti, A. roseni (oba endemité jezera Poso), Oryzias sarasinorum (endemit jezera Lindu), O. soerotoi (endemit jezera Tiu); ohrožené: Adrianichthys poptae, Oryzias asinua, O. bonneorum, O. woworae; zranitelný: Oryzias hadiatyae; blízko ohrožení: Oryzias eversi, O. marmoratus, O. matanensis, O. nebulosus, O. nigrimas, O. orthognathus, O. profundicola; nejméně dotčené: Adrianichthys oophorus, Oryzias celebensis; nedostatečná data: Oryzias wolasi; nehodnoceno: Oryzias dopingdopingensis, O. kalimpaaensis

Současný stav a hrozby: Adrianichthys kryuti a A. roseni jsou možná vyhynulé, v jezeře Poso v posledních čtyřech desetiletích nebyly pozorovány; O. sarasinorum a O. soerotoi jsou endemité jednotlivých izolovaných jezer se zhoršující se kvalitou vody, invazními druhy ryb a dalšími negativními faktory; O. eversi je na své jediné známé lokalitě téměř vyhynulý, ale existuje naděje, že skutečné rozšíření druhu by mohlo být větší. Také ostatní druhy jsou většinou endemické a ovlivněné invazními rybami.

Poznámka Sulawesi Keepers: Shoal a Progres Sulawesi v současné době pracují na znovuobjevení druhů Adrianichthys v jezeře Poso. Naší nejvyšší prioritou je vytvoření programu záchranného chovu pro druhy již přítomné v akváriích.

Nomorhamphus eberardtii. © Hans-Georg Evers

Živorodé polozobánky (Zenarchopteridae)

16 endemických druhů na Sulawesi

Stručný popis: Snadno rozpoznatelné díky zvláštnímu tvaru těla a prodlouženým čelistem. V přírodě se zdržují ve větších hejnech; v akváriu jsou často teritoriální. Živorodé ryby (s možnou výjimkou v případě Tondanichthys kottelati).

Rozšíření: V jezerech a tekoucích vodách včetně horských toků, většina druhů ve středním, jižním a jihovýchodním Sulawesi.

Druhy chované v akváriích: Nomorhamphus liemi (běžně), někteří další zástupci rodu Nomorhamphus jen vzácně (celebensis, eberardtii, rex… včetně populací se známým původem, ale nejasnou taxonomií)

Hodnocení podle Červeného seznamu IUCN: kriticky ohrožený: Tondanichthys kottelati (endemit jezera Tondano); ohrožené: Nomorhamphus celebensis, N. lanceolatus, N. sagittarius; zranitelné: Dermogenys orientalis, Nomorhamphus towoetii; blízko ohrožení: Nomorhamphus kolonodalensis, N. liemi, N. megarrhamphus, N. weberi; nejméně dotčený: Nomorhamphus rex; nedostatečná data: Dermogenys vogti, Nomorhamphus brembachi, N. eberardtii, N. hageni; nehodnoceno: Nomorhamphus aenigma (popsán 2020)

Současný stav a ohrožení: Většina druhů je endemity jednotlivých jezer nebo říčních systémů, proto jejich stav závisí na podmínkách dané lokality. K potvrzení rozšíření a stavu každého druhu je nutný další výzkum.

Poznámka Sulawesi Keepers: V Německu existuje pracovní skupina pro polozobánky zaměřená na spolupráci akvaristů a vědců, výměnu informací a dlouhodobé udržení populací těchto ryb.

Glossogobius flavipinnis. © Hans-Georg Evers

Hlaváči (Gobiidae)

11 druhů endemických na Sulawesi

Stručný popis: Hlaváči jsou jednou z nejrozmanitějších rybích čeledí, přičemž většina druhů je mořských nebo anadromních. Řeky ostrova Sulawesi obývá mnoho anadromních druhů, ale jen ryze sladkovodní druhy z rodů Glossogobius a Mugilogobius jsou endemické. Jde o malé až středně velké dravé ryby, teritoriální, obvykle nepříliš dobré plavce, zdržující se v blízkosti substrátu (dno, kameny, rostliny).

Rozšíření: Většina druhů je endemických v jezerech, málokteré se dostávají do přilehlých řek.

Druhy chované v akváriích: Glossogobius flavipinnis, Mugilogobius adeia, M. hitam (někdy prodáván jako M. amadi), M. latifrons, M. rexi, M. sarasinorum – všechny vzácně

Hodnocení podle Červeného seznamu IUCN: kriticky ohrožený: Mugilogobius amadi (endemit jezera Poso); ohrožené: Glossogobius mahalonensis, Mugilogobius adeia, M. latifrons, M. sarasinorum; blízko ohrožení: Glossogobius flavipinnis, G. intermedius, G. matanensis, Mugilogobius lepidotus, M. rexi, M. hitam

Současný stav a hrozby: Endemické druhy jezera Matano jsou nejvíce ohroženy přítomností flowerhorna, invazní cichlidy, která jezeru dominuje; dopad této hrozby není vyčíslen, ale je evidentní. Flowerhorni se také šíří do dalších jezer systému Malili (a jsou již přítomny v jezeře Poso, ale v omezeném počtu). Mugilogobius amadi nebyl zaznamenán více než čtyři desetiletí a pravděpodobně je vyhynulý.

Poznámka Sulawesi Keepers: Úspěšného odchovu endemických hlaváčů ze Sulawesi se v akváriích dosud nepodařilo dosáhnout. Některé druhy se snadno třou, ale larvy jsou extrémně drobné a nikdo zatím nenašel vhodný způsob, jak je krmit a odchovávat. Vzhledem k tomu, že přirozená stanoviště těchto hlaváčů jsou vysoce ohrožena, to stojí za to zkoušet.

Markéta Rejlková