Základní ustanovení

 1. Cílem programu a prioritou při rozhodování je dlouhodobé zachování zdravé, prosperující a dostatečně velké záložní populace daného druhu v akváriích bez ohledu na to, kde se tato akvária nacházejí a jestli je vlastní soukromý chovatel, nebo instituce. Každý, kdo se zapojí, s tímto cílem souhlasí a bude pomáhat ho naplňovat.
 2. Chov ryb, jejich transport a zacházení s nimi probíhají vždy v souladu s legislativou platnou v dané zemi a s doporučenými postupy pro chov jednotlivých druhů vydanými Sulawesi Keepers, podle nejlepšího svědomí a schopností chovatele.

Členství

 1. Základním předpokladem účasti v programu je ochota spolupracovat, komunikovat a osobně přispět k ochraně ohrožených druhů v akváriích.
 2. Účast v programu je bezplatná.
 3. Každý zájemce o členství pošle kromě přihlášky také přílohu dokládající jeho dosavadní chovatelské zkušenosti; znalosti nároků druhů, o které má příp. zájem; a akvária, která má k dispozici.
 4. Na vstup do programu a získání ryb nevzniká zasláním přihlášky s přílohou automaticky nárok; obzvlášť pokud uchazeče nikdo z členů nezná nebo ho nemůže doporučit. Program je o spolupráci a komunikaci, budeme tedy společně hledat cesty k vybudování důvěry.
 5. Členové programu získají přístup k databázi kontaktů a druhů a k dalším interním nástrojům.
 6. Jména členů programu (bez jejich kontaktních údajů) jsou zveřejněná na webu Sulawesi Keepers a všichni obdrží certifikát o své účasti.
 7. Vždy na přelomu roku nahlásí chovatel počet svých ryb; podstatné změny (ztrátu druhu, získání nového, přesuny mezi chovateli) a nabídku/poptávku oznamuje ihned bez zbytečného prodlení.
 8. Od všech účastníků se očekává, že budou kromě sdílení ryb sdílet i informace o jejich chovu (konkrétní chovatelské podmínky, vlastní zkušenosti) i jinde zjištěné relevantní informace, např. z vědeckých publikací nebo přímo ze Sulawesi.
 9. Členství může být ukončeno z důvodu hrubého porušení zásad slušného chování vůči ostatním členům, nedodržování těchto pravidel nebo nedostatečné komunikace.

Dispozice s rybami

 1. Ryby jsou majetkem chovatele a má plné právo s nimi disponovat. Respektuje při tom cíle programu (viz bod 1).
 2. V rámci programu se ryby poskytují zdarma v případech: přijetí nového člena; založení nové chovné skupiny u jiného člena; obnovení chovu; výměna ryb za účelem udržení genetické variability a prevence inbreedingu (rozmnožování blízce příbuzných ryb).
 3. Není-li darování ryb možné např. z důvodu institucionálních pravidel, zvolí se deponace (zapůjčení, kdy veškeré odchované potomstvo je již majetkem nového chovatele) nebo v krajním případě prodej za symbolickou cenu.
 4. Všechny přesuny ryb mezi členy programu i mimo něj se evidují a vystavuje se pro ně potvrzení, jehož účelem je uchovávání a sdílení informací o původu ryb. Tato evidence je přístupná všem členům.
 5. Žádný člen nemůže být nucen poskytnout opakovaně své přebytky zdarma jiným členům programu, pokud to ohrožuje stabilitu populace a dosažení hlavního cíle (viz bod 1).
 6. Prodej přebytečných odchovů je možný, pokud pro ně v rámci programu nelze nalézt umístění; o zamýšleném prodeji je nutné ostatní členy informovat předem. Zisk zůstává chovateli, pokud se tento nerozhodne prostřednictvím 10 % zisku podpořit in situ aktivity Sulawesi Keepers (viz tzv. zlatý stupeň).
 7. Ustanovení v bodě 17 se vztahuje i na darování nebo výměnu, pokud ryby opouštějí program.
 8. Záměrem není udržet vybrané druhy ryb v exkluzivním okruhu členů programu, ale rozšířit síť chovatelů, kteří spolupracují a naplňují poslání záchranných chovů bez ohledu na komerční zájmy.

Řízení programu

 1. Program je řízený organizací Sulawesi Keepers, ale v záležitostech členství a dispozic s rybami může být rozhodovací pravomoc svěřena všem členům tohoto programu či jejich zástupcům – koordinátorům pro jednotlivé druhy či skupiny podle struktury, kterou si sami členové určí. Sulawesi Keepers řeší případné nejasnosti a dohlížejí na transparentnost a naplňování cílů programu.

Ke stažení:

Kontaktní e-mail programu záchranného chovu pro ryby ze Sulawesi je fish@sulawesikeepers.org.